Algemene Voorwaarden Filmpeople (gebruikers)
Algemene Voorwaarden voor de gebruikers van services en afnemers van diensten van Filmpeople gevestigd te Oosterleek, handelend onder de naam Filmpeople

(deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2020)

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: door Filmpeople geëploiteerde internet websites houdende een bedrijvengids, personengids, informatieve gids, vacature-, nieuws- en berichtenservices op het internet;

Filmpeople: bedrijf gevestigd te Oosterleek met kvk nummer 33274310;

De gebruiker: de partij die gebruik maakt van een van de services van Filmpeople via een gebruikersaccount;

Account: een door een gebruiker online aangemaakt (of in gebruik genomen) gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven NAW-gegevens welke gecombineerd toegang geven tot bepaalde services en diensten van Filmpeople;

Naw-gegevens: gegevens als naam persoon, bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, KvK nummer , telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, websiteadres;

Aanvullende gegevens: gegevens gebruikt voor profielen op de website zoals postadresgegevens, branche-indicatie/rubrieken,, contactpersoongegevens, skypenaam, bedrijfslogo, foto's, films, audiobestanden, reclame-uitingen, etc.;

Nettiquette: als gebruiker dient u zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet (voor referentie kijk op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette);

Services: de services die Filmpeople levert zowel aan ingelogde en niet ingelogde gebruikers van de websites;

Dienst(en): de services die Filmpeople op grond van de overeenkomst (eventueel tegen betaling) aan de gebruiker levert;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Filmpeople en met betrekking tot de afname van de dienst(en) besteld via het internet die automatisch wordt aangegaan bij een bestelling en verder in dit document omschreven wordt;

Lidmaatschap: een betaald account in combinatie met een profiel en toegang tot diverse services;

Gast-account: een tijdelijke account dat functioneert als een lidmaatschap

Bericht: prikbordbericht met een oproep of vraag naar andere gebruikers op basis van een losse betaling of lidmaatschap geplaatst op een Filmpeople website;

Profiel: Profiel met vermelding in een zoekresultaat op basis van (gratis of betaalde) vermelding, locatie en prioriteit;

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en services alsmede op door Filmpeople gesloten overeenkomsten met betrekking tot berichten, profielen en lidmaatschappen op de website en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door Filmpeople worden uitgevoerd. De gebruiker aanvaardt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door de gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Filmpeople uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Totstandkoming lidmaatschappen en berichten
Een lidmaatschap of bericht komt als volgt tot stand: de gebruiker bestelt een profiel of andere service van Filmpeople online op een van de websites van Filmpeople en rekent deze ook direct online af via iDeal of een andere door Filmpeople aangeboden betaalmethode, bijvoorbeeld per creditcard of op factuurbasis. Een profiel of bericht wordt direct geleverd na keuze van een betaaloptie. Wanneer niet aangeboden in het betaalmenu, kan een betaaloptie ook niet worden gebruikt. Voor situaties waarin de aangeboden betaalmethoden niet functioneren dient er contact te worden opgenomen door de gebruiker met Filmpeople en kan betaling geschieden op een overeengekomen wijze. Een gebruiker kan voordat tot betaling wordt overgegaan een voorbeeld zien van hoe zijn profiel of bericht eruit gaat zien. De gebruiker kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de overeenkomst tussen de gebruiker en Filmpeople onmiddellijk na het aangaan van de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 4 - Rechten en plichten de gebruiker
De gebruiker ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord na het aanmaken van een account op een van de websites. Met deze gegevens is de gebruiker gerechtigd in de database bij Filmpeople haar naw gegevens dan wel haar aanvullende gegevens te wijzigen dan wel toe te voegen. De gebruiker draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker heeft, mits ze een account of betaald bericht heeft aangemaakt, het recht binnen de op de website aangegeven kaders een link naar eigen website en een logo op te nemen. Het is de gebruiker niet toegestaan een link naar een website of websites van derden of banners op te nemen. Wijzigingen en of aanvullingen van enige bepaling(en) in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt alleen voor daarin bepaalde gevallen. De gebruiker draag het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Filmpeople niet volledig en/of niet tijdig en/of juist ontvangen mededelingen, die ofwel mondeling zijn gedaan dan wel zijn overgebracht via transmissiemedia. De gebruiker staat ervoor in dat de door haar aan de databank van de Filmpeople toegevoegde informatie c.q. naw- en aanvullende gegevens juist zijn. In geval van wijzigingen en/of fouten dient de gebruiker de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. De gebruiker vrijwaart Filmpeople voor alle schade voortvloeiende uit door de gebruiker onjuist toegevoegde gegevens aan de databank. De gebruiker is verplicht zich bij het gebruiken van een website van Filmpeople te houden aan de zogenaamde Nettiquette.

Artikel 5 - Duur

5.1 Lidmaatschappen
Het aanmaken van een account is en blijft gratis.
Overeenkomsten voor betaalde lidmaatschappen voor personen worden aangegaan voor de duur van 12 maanden. Deze overeenkomt zal tevens automatisch worden voor onbepaalde tijd worden verlengd, in beginsel voor 12 maanden, tenzij de overeenkomst door de gebruiker middels een emailbericht aan de helpdesk (helpdesk@filmpeople.nl) wordt opgezegd. In dat geval (dus in het geval van tussentijdse opzegging na de eerste 12 maanden) wordt er, als er sprake is van een personen-account, 5 euro per volledig verstreken maand in rekening gebracht. Niet volledig verstreken maanden worden niet in rekening gebracht. Het totale bedrag zal nooit meer zijn dan het bedrag voor 1 jaar.
Overeenkomsten voor betaalde lidmaatschappen voor bedrijven worden aangegaan voor de duur van 12 maanden. De overeenkomt zal tevens automatisch worden voor onbepaalde tijd worden verlengd, telkens per 12 maanden. Bij opzegging van een bedrijfs-lidmaatschap zal deze verlopen na deze periode van 12 maanden.

5.2 Berichten
Overeenkomsten voor gratis geplaatste en per stuk betaalde berichten worden aangegaan voor de duur waarop het bericht online staat. Filmpeople heeft te alle tijde het recht, indien het in strijd wordt geacht met instructies gegeven bij het plaatsen van het bericht, het betreffende bericht te verwijderen en daarmee de overeenkomst welke werd afgesloten tijdens het plaatsen van het bericht direct te beëindigen

5.2 Overeenkomsten voorprofielen zonder betalingsverplichting
Overeenkomsten voor gratis onbetaalde profielen worden voor onbepaalde tijd aangegaan en zijn op ieder moment op te zeggen door beide partijen door het account te verwijderen.

5.3. Acties en kortingen
Van een overeenkomst deel uitmakende bijzondere producten, waarvan is aangegeven dat deze van tijdelijke aard zijn, worden na de te verstrijken overeengekomen duur en/of bij automatische voortzetting van het contract, beëindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Van een overeenkomst deel uitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 6 - Tarieven en betaling

Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door Filmpeople op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. Filmpeople behoudt zich het recht voor om periodiek de contributie te wijzigen. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. lidmaatschapsperiode, na afloop van de lidmaatschapsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan. Filmpeople behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden. Alle tarieven van Filmpeople zijn uitgedrukt in Euro en altijd exclusief btw.

De gebruiker is gehouden de facturen binnen 31 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling is de de gebruiker in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Filmpeople is vereist. Indien er sprake is van een automatische incasso van de contributie, wordt de contributie automatisch geïncasseerd ten laste van het in de overeenkomst vermelde rekeningnummer van de gebruiker ten gunste van Filmpeople

De automatische incasso vindt plaats binnen 8 dagen na de factuurdatum. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn zal de gebruiker daar middels e-mail van op de hoogte worden gesteld en is de gebruiker gehouden het niet geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog te voldoen en er voor zorg te dragen dat alle daarop volgende betalingen wel via de automatische incasso geïncasseerd kunnen worden. In geval van verzuim is de gebruiker over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na ommekomst van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaat-kosten daaronder begrepen, komen voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de gebruiker verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 40,-.

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Filmpeople gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het tijdelijk blokkeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker), indien en zolang de gebruiker niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Filmpeople volledig heeft voldaan.

Artikel 7 - Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen website
Filmpeople staat in voor een beschikbaarheidspercentage van de website van tenminste 96% waarbij non-beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Filmpeople liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van de gebruiker) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Filmpeople is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Filmpeople is steeds gerechtigd de website, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van website ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de website.

Artikel 8 - Ongeoorloofde activiteiten
De gebruiker is niet gerechtigd de website voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens of het creëren van een professionele samenwerking c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie. Het is de de gebruiker niet toegestaan de website en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de nettiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook pornografische, discriminatoire en/of racistische uitingen en het versturen of plaatsen van ongewenste reclameboodschappen. De gebruiker dient zich te houden aan de aanwijzingen die gegeven worden bij het plaatsen van een bericht, en aanwijzingen die Filmpeople op een andere manier kenbaar maakt. De gebruiker mag zich niet voor doen als een ander. De gebruiker dient ook in staat te zijn aannemelijk te maken dat de gebruiker zich en/of haar oproep in de juiste rubrieken en categorieën heeft ingeschreven: de rubrieken waarbinnen de gebruiker of het bedrijf van de gebruiker professioneel daadwerkelijk actief is, of waar het bericht betrekking op heeft (met inachtname van de aanwijzingen bij het plaatsen van het bericht). Indien Filmpeople van oordeel is dat de gebruiker in strijd handelt met het in het artikel bepaalde is Filmpeople gerechtigd, zonder dat enig ingebrekestelling vereist is, het lidmaatschap of een andere overeenkomst van de gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding of terugbetaling van contributie of andere gelden gerechtigd is. Alle kosten die Filmpeople maakt, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaat-kosten daaronder begrepen, mocht de gebuiker na uitsluiting van een bepaalde dienst toch doorgaan met de ongeoorloofde activiteiten (bijvoorbeeld door het aanmaken van een nieuw account), komen voor rekening van de gebruiker. Filmpeople houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen. Het oordeel van Filmpeople kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting van alle Filmpeople diensten en/of faciliteiten. Filmpeople kan aangifte doen.

Artikel 9 - Privacy statement

Het privacy statement is ondergebracht in een apart document. Lees hier.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom
Filmpeople is rechthebbende van alle rechten van intellectueel eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de gebruiker in. In het geval Filmpeople in opdracht van de gebruiker werkzaamheden voor de gebruiker verricht of doet verrichten, vrijwaart de gebruiker Filmpeople ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Filmpeople gebruik maakt van door de gebruiker aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. De gebruiker staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Filmpeople dan wel de intellectuele eigendomsrechten van anderen. De gebruiker vrijwaart Filmpeople voor alle aanspraken uit dien hoofde. Behalve het reproduceren van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders voor zover dit expliciet door Filmpeople wordt aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van haar websites, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Filmpeople, over te nemen, te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het overnemen van nieuwsberichten of andere berichten van Filmpeople zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. De gebruiker draagt zijn auteursrechten in licentie over aan Filmpeople voor zover deze betrekking hebben op de exploitatie van Filmpeople en/of de daaraan gerelateerde websites en/of databases en/of bestanden.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid Filmpeople
De inhoud van de databanken wordt mede bepaald door de gebruikers. Filmpeople is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk. De gebruiker vrijwaart Filmpeople voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de website c.q. voortvloeien uit gebruik van de website. Filmpeople aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een oproep of link op de /website kan/kunnen worden verkregen. De enige aansprakelijkheid die Filmpeople kan aanvaarden en aanvaardt betreft de gegarandeerde beschikbaarheid van de website die in redelijkheid kan worden verwacht van een website. Ingeval de gegarandeerde beschikbaarheid in enige aaneengesloten periode van 12 maanden niet wordt behaald zal Filmpeople over de daarop volgende periode van drie maanden een korting op het contributie verlenen van 25%. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals ieder aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 12 - (tussentijdse) Beëindiging door Filmpeople
Deze overeenkomst kan -onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid2- tussentijds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door Filmpeople in elk van de navolgende gevallen:
a) Wanneer de de gebruiker een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
b) Ingeval (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement van de de gebruiker is aangevraagd;
c) indien de gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt over het bedrijf of de professionele activiteiten van de gebruiker of het bedrijf van de gebruiker.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door rechtbank Amsterdam.

Artikel 14 - Wijzigingen algemene voorwaarden
Filmpeople v.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte is.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2020

KVK nr: 33274310 Bankrekening nr:  NL51 BUNQ 2042 7688 04 BTW nummer: NL819213585B01

(c) Filmpeople | Info | Adverteren | Privacy | Cookies | Voorwaarden